Vítejte na stránkách TJ Sokol Černilov


Co je Sokol ???

Sokol je nejstarší tělocvičnou organizací v České republice - vznikla již v roce 1862 a brzy se rozšířila do celého světa. Jeho posláním bylo od začátku přispívat k všestrannému rozvoji člověka po stránce tělesné i morální a působit tím na povznesení celé společnosti. Svým vlasteneckým zaměřením měl Sokol silný vliv na formování národního cítění a jeho téměř 150 letá historie je odrazem pohnutých událostí v Evropě.

Základní organizační jednotkou Sokola jsou tělocvičné jednoty, které se sdružují do sokolských žup. Ústředím je Česká obec sokolská (dále jen ČOS). Sokolská organizace nabízí všem zájemcům rozsáhlý program pro využití volného času. Umožňuje zvýšení fyzické zdatnosti tělovýchovnou a sportovní činností všestranného a speciálního charakteru, ale také účast na kulturním a společenském životě sokolských jednot. Právě toto spojení je pro Sokol typické.

Program Sokola je otevřený a přístupný všem novým směrům. Již přes sto let se zabývá tím, co se dnes nazývá "sport pro všechny". Tzv. sokolské cvičení probíhá v oddílech všestrannosti, kam docházejí cvičenci bez rozdílu věku a kde se uplatní i méně obratní a zdravotně handicapovaní. Sokolské prostředí působí i na rozvoj kladných morálních vlastností a radost přináší též činnost v kolektivu. Činnost cvičitelů řídí metodicky i organizačně náčelnictva mužů a žen ČOS. Patří sem i rozsáhlý úsek pobytu v přírodě a turistiky, jehož tradice sahají v Sokole až do dvacátých let.

Pohybově nadané jedince sdružuje Sokol ve více než 1800 sportovních oddílech v 60 druzích sportů..Mládež i dospělí zde dostávají možnost účasti na sokolských i veřejných soutěžích a získávají výkonnostní třídy i mistrovské tituly. Již dnes jsou v řadách sokolů také mistři světa a Evropy. O tento úsek se stará odbor sportu ČOS, který také dbá, aby byly metody a formy trenérské práce na výši doby. O výchovu cvičitelů a trenérů pečuje v Sokole Ústřední škola České obce sokolské. O morální působení na cvičence a zájmovou činnost společenskou a kulturní pečují cvičitelé, trenéři a vzdělavatelé.

Sokol usiluje o to, aby se tělovýchova a sport staly součástí životního stylu a každodenní potřebou našich občanů. Chce také zaujmout - po nucené odmlce 40 let - své nezastupitelné postavení v životě národa. O správném směru České obce sokolské svědčí i v roce 2004 udělená cena Pierra de Coubertina mezinárodním výborem pro fair play při UNESCO.