Něco málo o TJ Sokol Černilov:

 

DOBA PŘED ZALOŽENÍM JEDNOTY:

  První pokus o založení TJ v Černilově se datuje k 17.květnu roku 1896, kdy uspořádal Sokol Josefov, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Černožice a Plotiště výlet do Černilova. Tento výlet rozvířil otázku, zda by bylo možno založit jednotu Sokol také v Černilově.

  Dokladem toho je dopis řídícího učitele Václava Ponce, kterým žádá rolníka Jana Holečka o svolání schůze. Spolu s rolníkem Janem Pumrem zde oba jmenovaní provedli soupis přihlášených, který se však nezachoval, neboť prvotní nadšení vzbuzené návštěvou z okolních jednot záhy vyprchalo a jednota založena nebyla, ačkoliv přihlášených byl značný počet.

  Později, 27.srpna 1905 uspořádala jednota Smiřice do Černilova další výlet, který měl za cíl znovu oživit snahy o založení jednoty. Avšak ani tehdy se založit jednotu nepodařilo...

 

ZALOŽENÍ JEDNOTY:

  Vzrůstajícím zpolitizováním venkova byl ukončen idylický klid Černilova. Tehdy se teprve vzchopili pokrokovější občané a rozhodli se založit jednotu.

Dne 30.prosince roku 1909 se konala ustavující schůze, tedy naše první valná hromada.

 Starostou jednoty byl zvolen Karel Hofman a prvním výboru pracovali dále také:  J.Holeček, ing.V.Fajfr, J.Dídek, J.Havelka, J.Šmída, J.Hojný, V.Škop, V.Klemera a F.Zilvar.

Valnou hromadou bylo rozhodnuto, aby se jednota přihlásila k Sokolské župě Orlické.

A tak byla tedy dne 30. prosince 1909 jednota konečně založena...                        ( V.skalický a P.Sysel)

 

 JEDNOTA ZA I. SV.VÁLKY: 

  V roce 1914 bylo do rakouské armády povoláno 16 členů. 23. prosince byla jednota vyzvána, aby c. k. hejtmanství odevzdala veškeré písemnosti. Knihy byly vráceny až po převratu v roce 1918.

  Koncem roku 1916 byla rozpuštěna Česká obec Sokolská. Tehdy měla jednota 19 mužů, 11 žen a 41 mobilizovaných.

  Jednota obnovila svoji činnost opět v roce 1918 - z legií se vrátilo 6 členů.

  První poválečná valná hromada se konala v roce 1919. Dne 2. dubna byl založen odbor jednoty v Bukovině.

  V roce 1921 byla projednána otázka výstavby Sokolovny. 16.května 1922 byl na popud stavebního odboru zakoupen do J.Horáka objekt - část bývalého hostince za 50 tis.Kč. Všichni členové TJ se s nadšením pustili do přestavby původní budovy do dnešní podoby.  Nová Sokolovna byla slavnostně otevřena na akademii 11.listopadu 1923.

  V roce 1925 požádala jednota o biografickou licenci a v Sokolovně začala provozovat biograf. V roce 1932 však vrcholí ve státě hospodářská krize, jednota se proto vzdává licence a promítací stroj je předán místní Masarykově jubilejní škole.

 

II. SVĚTOVÁ VÁLKA:

  Ve II. sv. válce byl Sokol rozpuštěn a jeho činnost zastavena. Jednota musela opustit budovu Sokolovny a poté zde provozoval činnost Státní film.

 

PO VÁLCE:

  Po válce obnovila jednota činnost, ale neprovozovala ji v Sokolovně, ale ve školní tělocvičně.

  Jednota také získala zásluhou jednatele P.Sysla chatu v Deštném v Orlických horách, která byla postupně upravována a dnes slouží jako velmi oblíbená turistická základna členům naší TJ. 

  Zájem o činnost byl po válce veliký, ale časem postupně upadal a dnes se už prakticky necvičí.

  V 80. létech byla Sokolovna převedena do majetku tehdejšího MNV, po roce 1989 byla spolu s ostatním majetkem navrácena TJ. Protože však nebylo v silách jednoty provést rekonstrukci objektu, přešla Sokolovna do vlastnictví Obce Černilov.

(čerpáno z knihy Černilov - minulost/současnost)

SOUČASNOST:

  V současné době má jednota 80 členů, kteří jsou orientováni především na turistiku. Také se mimo jiné zabýváme pořádáním kulturních akcí pro děti i pro dospělé.

  13. ledna 2006 se konal v opravené Sokolovně první sokolský ples v "novodobé" historii jednoty. Byl to první ples v tomto objektu po dlouhé odmlce a přestože jsme ho připravovali s jistým napětím, akce se velmi vydařila. Jelikož našeho příkladu následovaly i další spolky v obci, můžeme se jistě považovat za zakladatele této "staronové" tradice.

  Sokolské plesy se konají každoročně, vždy začátkem ledna. 

  Z dalších akcí bychom rádi zmínili např. pořádání turistických pochodů na trase Černilov - Deštné v O.h. "Se Sokolem za Rampušákem"

 

  Jednota také nadále provozuje a zvelebuje Sokolskou chatu v Deštném v O.h., kde se její členové mohou věnovat řadě sportů, či turistice.